شفر مو هير شوي

هيله ده هغه بريښناليکپته مو وليكي كومه چي مو د اكاونټ جوړولو پرمهال دننه كړي وه ترڅو مو شفر در واستوو

© 2001 - 2022 Zapp

Red Pocket Mobile