Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
 
           Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și pe toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.
 
          Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).
 
          Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
 
          Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.
 
          Doamne miluiește (de trei ori), Slavă..., și acum...
 
          Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie Împărăția Ta, fie voia Ta, precum în Cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.
 
 
Condacul 1
 
          Celei alese dintre toate neamurile, Apărătoarei neamului creştinesc, cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, pentru sfânta ta icoană. Iar tu, ca o milostivă şi ajutătoare a celor ce aleargă spre tine, apără-ne pe noi de tot necazul şi de toată nevoia, ca să strigăm ţie:
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Icosul 1
 
           Îngerul cel înainte-stătător a fost trimis să zică “Bucură-te” Născătoarei de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu-Cuvântul s-a sălăşluit în pântecele Fecioarei; şi noi păcătoşii preamărind arătarea cea minunată a icoanei ei şi a Dumnezeiescului Prunc Hristos Mântuitorul cu umilinţă strigăm celei pline de har:
 
           Bucură-te, Copilă de Dumnezeu aleasă;
 
           Bucură-te, Maica lui Dumnezeu;
 
           Bucură-te, împărăteasa cerului şi a pământului;
 
           Bucură-te, podoaba cea strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de îngeri;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti cântată de serafimi;
 
           Bucură-te, plinirea cea luminoasă a proorocilor;
 
           Bucură-te, lauda apostolilor;
 
           Bucură-te, mărturisirea mucenicilor;
 
           Bucură-te, cununa cuvioşilor;
 
           Bucură-te, bucuria drepţilor;
 
           Bucură-te, nădejdea păcătoşilor;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
                                                           
Condacul 2
           Din înălţimea lăcaşului ceresc al slavei Fiului tău, Preacurată, ai căutat spre necazurile robilor tăi din cetatea Kazan, în care răucredincioşii agareni necinsteau credinţa în Hrisos, ai binevoit să le arăţi lor această icoană, proslăvită prin facerea de minuni, ca cei iubitori de Hristos să se încredinţeze în semnele Harului şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia.
 
Icosul 2
           Fiind înţelepţită prin întreita arătare a Maicii lui Dumnezeu, o fecioară înţeleaptă a mărturisit mai marilor cetăţii despre această minunată arătare şi despre mustrarea ta cea înfricoşătoare; iar noi minunându-ne de cele auzite, cu evlavie cântăm celei Preabinecuvântate:
 
           Bucură-te, ceea ce dai slavă lui Dumnezeu prin buze nevinovate;
 
           Bucură-te, ceea ce descoperi credincioşilor tainele lui Dumnezeu;
 
           Bucură-te, lauda vestită a credincioşilor;
 
           Bucură-te, fulger care înfricoşezi pe cei necredincioşi;
 
           Bucură-te, ceea ce luminezi mintea credincioşilor prin măreţia minunilor tale;
 
           Bucură-te, ceea ce ruşinezi credinţa cea rea a agarenilor;
 
           Bucură-te, zdrobirea trufiei necredincioşilor;
 
           Bucură-te, întărirea credinţei creştineşti;
 
           Bucură-te, ceea ce sfinţeşti cinstirea sfintelor icoane;
 
           Bucură-te, ceea ce prefaci necazul nostru în bucurie;
 
           Bucură-te, ceea ce ne înveseleşti prin nădejde neîndoielnică;
 
           Bucură-te, ceea ce ne încurajezi prin făgăduinţe neamăgitoare;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 3
 
           Puterea Celui Preaînalt prin harul Născătoarei de Dumnezeu a încurajat pe fecioara cea preaînţeleaptă spre aflarea darului lui Dumnezeu cel fără de preţ, care cu încredere în Domnul s-a străduit a găsi îngropată în pământ comoara – sfânta icoană a Maicii lui Dumnezeu, pentru care a strigat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia.
 
Icosul 3.
 
           Râuri de minuni ai izvorât credincioşilor din cetatea Kazan din preacurata ta icoană, Stăpână. Celor orbi le-ai dat vederea, pe cei întunecaţi la suflet i-ai luminat cu lumina cunoaşterii lui Dumnezeu, iar cei feciorelnici au aflat liman liniştit la umbra icoanei tale. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm ţie:
 
           Bucură-te, ceea ce ai împrăştiat întunericul necredinţei cu arătarea icoanei tale;
 
           Bucură-te, ceea ce luminezi pe toţi prin strălucirea minunilor tale;
 
           Bucură-te, vederea celor orbi;
 
           Bucură-te, luminarea celor întunecaţi cu mintea,
 
           Bucură-te, mărirea Ortodoxiei,
 
           Bucură-te, liman liniştit al celor dornici de mântuire;
 
           Bucură-te, Maica fecioriei;
 
           Bucură-te, acoperământul şi îngrădirea celor neprihăniţi;
 
           Bucură-te, că de tine se bucură mulţimea credincioşilor;
 
           Bucură-te, că de tine se înfricoşează mulţimea demonilor;
 
           Bucură-te, ajutătoarea tuturor creştinilor;
 
           Bucură-te, bucuria tuturor scârbiţilor;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 4
 
           Vrând să potolească viforul tulburărilor ridicat de agareni, fericitul Erghemon, scriitorul minunilor icoanei tale, Fecioară, cu lacrimi s-a rugat şi a avut descoperire că această sfântă icoană scut de biruinţă este, pentru care întărit fiind în credinţă, până la sfârşitul vieţii sale a cântat lui Dumnezeu: Aliluia.
 
Icosul 4
 
           Având descoperire de la cuviosul părinte Serghie că prin această icoană a Maicii Domnului avea să se izbăvească pământul rusesc de cotropirea celor de alt neam, sfântul ierarh Arsenie a vestit oastei celei iubitoare de Hristos despre această taină. Şi purtând ostaşii sfânta icoană ca pe un steag aducător de izbândă au curăţit cetatea de păgâni, cântând apărătoarei tuturor creştinilor:
 
           Bucură-te, Maica Celui Preaînalt,
 
           Bucură-te, ceea ce rogi pe Hristos Dumnezeu pentru toţi;
 
           Bucură-te, ceea ce mântuieşti pe cei care aleargă spre atotputernicul tău omofor;
 
           Bucură-te, Apărătoarea celor ce se află în necazuri şi în boli;
 
           Bucură-te, ceea ce dăruieşti cele de folos celor ce se roagă cu inima înfrântă inaintea cinstitei tale icoane;
 
           Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rele pe cei ce au în tine încredere tare;
 
           Bucură-te, liman bun şi liniştit;
 
           Bucură-te, Ajutătoare grabnică;
 
           Bucură-te, acoperământul cel cald al mântuirii;
 
           Bucură-te, izvorul cel nesecat al milei;
 
           Bucură-te, ceea ce nu întârzii spre ajutor;
 
           Bucură-te, ceea ce izbăveşti de toate nevoile;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 5
 
           Stea cu dumnezeiască mergere s-a arătat icoana ta de Dumnezeu Născătoare, care înconjurând pământul rusesc a luminat cu razele sale pe cei ce rătăceau pe marea vieţii. Bezna necazurilor şi negura bolilor ai împrăştiat şi la calea cea mântuitoare ai îndreptat pe cei ce alergau la tine cu credinţă şi strigau lui Dumnezeu: Aliluia.
 
Icosul 5
 
           Văzând minunile care se făceau prin harul lui Dumnezeu, la icoana Maicii Domnului, ţarul Petru a luat această icoană conducătoare oastei sale în lupta cu duşmanii, pe care cu ajutorul Născătoarei de Dumnezeu învingându-i, a cinstit sfânta icoană şi a aşezat-o în mijlocul cetăţii de scaun drept temelie, scut şi îngrădire. Pentru aceasta strigăm celei Preacurate:
 
           Bucură-te, locaş şi templu a lui Hristos, Dumnezeul nostru;
 
           Bucură-te, vas al slavei Lui necuprinse;
 
           Bucură-te, cetate împărătească pururea însufleţită;
 
           Bucură-te, palat preaînfrumuseţat;
 
           Bucură-te, bucuria oraşelor şi satelor;
 
           Bucură-te, apărătoare şi îngrădire a creştinilor în necaz;
 
           Bucură-te, lauda Bisericii Ortodoxe,
 
           Bucură-te, întărirea pământului rusesc;
 
           Bucură-te, ajutătoarea oastei celei iubitoare de Hristos;
 
           Bucură-te, biruinţă asupra duşmanilor;
 
           Bucură-te, izbăvire în necazuri;
 
           Bucură-te, ceea ce ne cercetezi cu îndurările tale de Maică;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 6
 
           Cinul arhieresc, călugării şi mirenii, rugându-se înaintea cinstitei tale icoane, binevestesc mila ta cea mare, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, căci tu îngrădeşti oraşele, acoperi mănăstirile şi păzeşti satele şi ştiindu-te pe tine apărătoare nebiruită, cu lacrimi aduc ţie rugăciuni, ca să-ţi înalţi către Fiul tău mâinile tale cele de Dumnezeu purtătoare pentru robii tăi şi să izbăveşti de toată nevoia şi necazul pe cei care cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia.
 
Icosul 6
 
          Răsărit-ai de demult lumina adevărului şi ai alungat înşelăciunea agarenilor din cetatea Kazanului, iar acum străluceşti cu lumina minunilor în toate oraşele ruseşti. Cei ce aleargă cu credinţă la icoana ta primesc vindecare de boli şi izbăvire de necazuri şi învrednicindu-se de toată bucuria îţi cântă stăruitor aşa:
 
           Bucură-te, izvor nesecat al sfinţeniei;
 
           Bucură-te, râu curgător al Harului lui Dumnezeu;
 
           Bucură-te, împăcarea celor păcătoşi cu Dumnezeu;
 
           Bucură-te, curăţirea păcatelor noastre;
 
           Bucură-te, călăuza cucerniciei;
 
           Bucură-te, ajutor şi întărire în lucrurile cele bune;
 
           Bucură-te, ceea ce primeşti făgăduinţele cele bune;
 
           Bucură-te, ceea ce înlesneşti începuturile cele frumoase;
 
           Bucură-te, ceea ce distrugi pornirile cele rele;
 
           Bucură-te, ceea ce împrăştii cursele vrăjmaşului;
 
           Bucură-te, ceea ce nu întârzii a ajuta pe oameni;
 
           Bucură-te, ceea ce din plin reverşi asupra noastră milele lui Dumnezeu;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 7
 
           Minunată biserică a zidit poporul rusesc cel drept credincios în cinstea sfintei icoane, spre vestirea milelor Preabinecuvântatei Împărătese a Cerului şi a pământului, Căreia, după putinţă, a adus cântare de mulţumire pentru izbăvire de venire asupra sa a celor de alt neam, ca toţi să-şi amintească de minunile Maicii lui Dumnezeu şi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia.
 
Icosul 7
 
           Apărătoare neînfricată s-a arătat cetăţii de scaun icoana ta, Născătoare de Dumnezeu, ca şi oarecând în Constantinopol, căci către tine aleargă oamenii la vreme de necaz cerându-ţi ajutor şi ţie îţi aduc mulţumiri pentru izbândă. Înaintea cinstitei tale icoane se roagă şi pe tine Ajutătoare şi Apărătoare tare te mărturisesc. Pentru aceasta şi noi îţi cântăm cu mulţumire:
 
           Bucură-te, Acoperământul Rusiei;
 
           Bucură-te, întărirea şi îngrădirea Ortodoxiei în pământul rusesc;
 
           Bucură-te, scut nezdruncinat al oastei iubitoare de Hristos;
 
           Bucură-te, platoşă tare a ostaşilor;
 
           Bucură-te, ceea ce descoperi uneltirile vrăjmaşilor;
 
           Bucură-te, ceea ce sfâşii urzeala duşmanilor;
 
           Bucură-te, mustrarea necinstei;
 
           Bucură-te, distrugerea vicleşugurilor;
 
           Bucură-te, ceea ce izbăveşti de rătăcire pe cei tineri;
 
           Bucură-te, mângâierea bătrânilor;
 
           Bucură-te, ceea ce destrami învăţăturile cele păgubitoare;
 
           Bucură-te, dăruirea învăţăturilor celor de suflet folositoare;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 8
 
           Străin este celor necredincioşi să priceapă minunile care izvorăsc de la cinstita ta icoană. Iar noi, ca unii ce cunoaştem că harul tău şi puterea ta este asupra sfintelor tale icoane, mărturisim despre harul şi puterea icoanei tale din Kazan, pe care o sărutăm cu evlavie şi prin ea ne închinăm ţie, căci darul tău face semne şi minuni celor ce aleargă la tine cu credinţă şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 8
 
           Ceea ce ai fost înălţată la cer şi în cele de sus locuieşti, Născătoare de Dumnezeu, pe cei de pe pământ nu-i părăseşti prin mijlocirile tale, ca una ce ai îndrăznire de maică către Hristos, Dumnezeul nostru. Pentru aceasta te rugăm: îngrădeşte cu pace viaţa celor drept credincioşi şi cele de folos pururea dăruieşte robilor tăi, că mărindu-te pe tine să-ţi cântăm:
 
           Bucură-te, ceea ce ai încăput în pântecele tău pe Cel neîncăput;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti umbrită cu puterea Celui Preaînalt;
 
           Bucură-te, că din tine a răsărit Spicul cel Ceresc;
 
           Bucură-te, că tu izbăveşti lumea de foamea cea păgubitoare a sufletelor;
 
           Bucură-te, ceea ce pururea mijloceşti pentru neamul nostru;
 
           Bucură-te, că mult poate rugăciunea ta înaintea Fiului tău şi Dumnezeu;
 
           Bucură-te, ceea ce ne-ai înfiat pe noi lângă Crucea lui Hristos;
 
           Bucură-te, ceea ce pururea ai către noi dragoste de maică;
 
           Bucură-te, mijlocirea veşnicilor bunătăţi;
 
           Bucură-te, ceea ce nu ne lipseşti nici de bunătăţile cele pământeşti;
 
           Bucură-te, scăparea noastră la vreme de încercare;
 
           Bucură-te, mângâierea noastră în necazuri;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 8
 
          Mai înaltă decât toată firea îngerească te-ai arătat, Preasfântă Fecioară, căci tu ai purtat în pântecele tău pe Dumnezeul tuturor şi cu trupul L-ai născut. Pe braţe ai purtat pe Cel ce poartă în palma Sa întreaga lume, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii pe tine te mărim şi lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!
 
Icosul 8
 
           Pe ritorii cei mult-vorbitori îi vedem tăcând, ca pe nişte peşti fără de glas, despre tine, Născătoare de Dumnezeu, căci cu neputinţă este oamenilor să te mărească pe tine după cuviinţă, Stăpână, ci ca ceea ce eşti bună, primeşte de la noi, cei ce-ţi cântăm ţie, glasul Arhanghelului:
 
           Bucură-te, ceea ce eşti plină de har;
 
           Bucură-te, căci cu tine este Dumnezeu;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti binecuvântată între femei;
 
           Bucură-te, ceea ce ai aflat har înaintea lui Dumnezeu;
 
           Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul lumii;
 
           Bucură-te, Maica Fiului lui Dumnezeu;
 
           Bucură-te, Născătoarea Împăratului Celui Veşnic;
 
           Bucură-te, că din tine a crescut rodul vieţii;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti sfinţită de Duhul Sfânt;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti umbrită de puterea Celui Preaînalt;
 
           Bucură-te, slugă credincioasă a Domnului;
 
           Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 10
 
           Vrând să mântuieşti pe mulţi de tot răul, de necaz şi de durere, ne-ai dăruit nouă sfânta ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, prin care orbii văd, şchiopii umblă, slăbănogii se ridică, cei stăpâniţi de duhuri necurate se vindecă, oamenii se izbăvesc de rănile cele aducătoare de moarte, pământului se dă roadă la bună vreme, casele şi oraşele sunt păzite de foc. Pentru aceasta preamărim pe Dumnezeu, Cel ce varsă asupra noastră milele Sale şi-i cântăm cu stăruinţă: Aliluia!
 
Icosul 10
 
           Zid eşti Născătoare de Dumnezeu pământului rusesc, oraşelor eşti slavă şi îngrădire, oastei celei drept măritoare eşti izbândă asupra vrăjmaşilor. Pentru aceasta, mulţumindu-ţi, îţi cântăm:
 
           Bucură-te, ceea ce preamăreşti pe cei ce te preamăresc pe tine;
 
           Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe cei ce te necinstesc pe tine;
 
           Bucură-te, înfricoşarea duşmanilor;
 
           Bucură-te, izbăvire de venire asupra noastră a celor de alt neam;
 
           Bucură-te, tăria ostaşilor;
 
           Bucură-te, îngrădirea celor ce luptă;
 
           Bucură-te, livadă purtătoare de viaţă, care înveseleşti inimile credincioşilor;
 
           Bucură-te, armă de care se cutremură demonii;
 
           Bucură-te, mir mântuitor, cel ce ungi rănile păcătoşilor care se pocăiesc;
 
           Bucură-te, nădejdea noastră cea fierbinte;
 
           Bucură-te, aşteptarea noastră cea neîndoielnică;
 
           Bucură-te, liman bun şi liniştit;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 11
 
           Cântare de laudă aducem şi de mulţumire aducem ţie, Stăpână, înaintea icoanei tale cădem şi cu dragoste o sărutăm. Sub atotputernicul tău omofor, cinurile feciorelnicilor viaţă paşnică petrec şi spre tine nădăjduiesc, iar lui Dumnezeu îi cântă: Aliluia!
 
Icosul 11
 
           Făclie primitoare de lumină vedem icoana ta cea preacinstită, Stăpână, care aprinzând în sine focul cel nematerialnic al Harului tău, împrăştie lumină celorlale multor chipuri asemănătoare, din care lumină împărtăşindu-se acestea, strălucesc cu minunile, povăţuind la calea mântuirii pe toţi care te laudă aşa:
 
           Bucură-te, Mireasă, pururea fecioară;
 
           Bucură-te, Maică – fecioară de Dumnezeu aleasă;
 
           Bucură-te, călăuza cea bună a fecioriei;
 
           Bucură-te, paza celor doritori de curăţie;
 
           Bucură-te, lauda femeilor;
 
           Bucură-te, mărirea fecioarelor;
 
           Bucură-te, apărătoarea văduvelor;
 
           Bucură-te, mângâierea orfanilor;
 
           Bucură-te, hrănitoare săracilor;
 
           Bucură-te, veşmântul celor goi;
 
           Bucură-te, bucuria celor scârbiţi;
 
           Bucură-te, veselia celor întristaţi;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 12
 
           Vrând să dai har celor ce te cinstesc cu dragoste, Născătoare de Dumnezeu, ai revărsat puterea harului tău asupra sfintelor tale icoane. Acest har dumnezeiesc dăruieşte vindecare neputinţelor celor ce aleargă la tine cu credinţă şi se roagă ţie cântând lui Dumnezeu: Aliluia!
 
Icosul 12
 
           Cântând minunile tale cele de demult şi cele de acum, te lăudăm pe tine, ca ceea ce eşti izvor purtător de viaţă al Harului şi râu nesecat al minunilor. Spre tine, adâncul milei şi al îndurărilor punem, după Dumnezeu, toată nădejdea noastră şi, preamărindu-te pe tine în această viaţă şi în viaţa viitoare îţi cântăm:
 
           Bucură-te, aşteptarea cea neruşinată a creştinilor;
 
           Bucură-te, scăparea mântuitoare a credincioşilor;
 
           Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;
 
           Bucură-te, mântuirea celor mâhniţi;
 
           Bucură-te, baie care speli conştiinţa;
 
           Bucură-te, rouă care înviezi sufletele;
 
           Bucură-te, vindecarea cea fără plată a bolilor;
 
           Bucură-te, izbăvirea cea grabnică din nevoi;
 
           Bucură-te, ceea ce ne scoţi din adâncurile pieirii;
 
           Bucură-te, bucuria noastră în ziua morţii;
 
           Bucură-te, nădejdea noastră de după moarte;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Condacul 13
 
           Maică prealăudată, care ai născut pe Cuvântul, Cel ce este mai sfânt decât toţi sfinţii, primeşte acum de la noi această puţină rugăciune şi pentru măreţia bunătăţilor şi îndurărilor tale, să nu pomeneşti păcatele noastre cele multe, ci plinind spre bine cererile noastre, dăruieşte-ne sănătate trupului, mântuie sufletului, izbăvire de tot necazul şi durerea şi ne fă moştenitori ai Împărăţiei Cerurilor pe noi, cei ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori).
 
 Icosul 1
 
           Îngerul cel înainte-stătător a fost trimis să zică “Bucură-te” Născătoarei de Dumnezeu, atunci când Dumnezeu-Cuvântul s-a sălăşluit în pântecele Fecioarei; şi noi păcătoşii preamărind arătarea cea minunată a icoanei ei şi a Dumnezeiescului Prunc Hristos Mântuitorul cu umilinţă strigăm celei pline de har:
 
           Bucură-te, Copilă de Dumnezeu aleasă;
 
           Bucură-te, Maica lui Dumnezeu;
 
           Bucură-te, împărăteasa cerului şi a pământului;
 
           Bucură-te, podoaba cea strălucitoare a Bisericii cereşti şi pământeşti;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti cinstită de îngeri;
 
           Bucură-te, ceea ce eşti cântată de serafimi;
 
           Bucură-te, plinirea cea luminoasă a proorocilor;
 
           Bucură-te, lauda apostolilor;
 
           Bucură-te, mărturisirea mucenicilor;
 
           Bucură-te, cununa cuvioşilor;
 
           Bucură-te, bucuria drepţilor;
 
           Bucură-te, nădejdea păcătoşilor;
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
 
Condacul 1
 
           Celei alese dintre toate neamurile, Apărătoarei neamului creştinesc, cântare de mulţumire aducem ţie, Născătoare de Dumnezeu, pentru sfânta ta icoană. Iar tu, ca o milostivă şi ajutătoare a celor ce aleargă spre tine, apără-ne pe noi de tot necazul şi de toată nevoia, ca să strigăm ţie:
 
           Bucură-te, Apărătoare grabnică a neamului creştinesc.
 
Rugăciune la Icoana Maicii Domnului de la Kazan
 
          O, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare cu frică, cu credinţă şi cu dragoste căzând înaintea sfintei tale icoane, te rugăm: Nu întoarce faţa ta de la noi, cei ce ne cucerim ţie, Maică milostivă, roagă pe Fiul tău şi Domnul Dumnezeul nostru, Iisus  Hristos, să dăruiască pace ţării noastre.
 
           Sfânta sa Biserică să o păzească neclintită de necredinţă, de eresuri şi de dezbinare, căci nu avem alt ajutor, nici altă nădejde  afară de tine, Născătoare de Dumnezeu Tu eşti ajutătoarea şi apărătoarea cea atotputernică a neamului creştinesc, izbăveşte pe cei care se roagă ţie de căderea în păcat, de asuprirea oamenilor răi, de toată nevoia şi ispita, de tot necazul şi de moartea cea năprasnică.
 
          Dăruieşte-ne nouă duhul smereniei, inimă înfrântă, curăţia cugetelor, ca lăudând cu mulţumire măreţia ta să ne învrednicim toţi de Împărăţia Cerurilor şi acolo împreună cu toţi Sfinţii să prea mărim prea cinstitul şi de mare cuviinţă nume al Tatălui şi al Fiului, şi al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin!

 

© 2001 - 2024 Zapp

Lebara France / Temu Shop