Politica de Confidenţialitate

1. Definiţii

1.1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiţi cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înţelesurile specificate mai jos:

Date cu Caracter Personal: reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale);

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu Caracter Personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;

Surse: reprezintă documentele, contractele, formularele, cererile, notificările, situl web prin care TELEMOBIL S.A. colectează Date cu Caracter Personal;

TELEMOBIL: reprezintă societatea comercială TELEMOBIL S.A., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 319, Sema Park, Clădirea Courtyard, Etaj 1 si 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/13876/2007 şi având Codul Unic de Înregistrare RO 1596697 sau succesorii în drepturi ai acestuia;

Persoana Vizată: reprezintă orice persoană fizică care a furnizat Date cu Carcater Personal societăţii comerciale TELEMOBIL S.A.;

2. Reguli de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

2.1. Colectarea Datelor cu Caracter Personal. TELEMOBIL va putea colecta Date cu Caracter Personal prin intermediul surselor.

2.2. Înregistrarea, organizarea şi stocarea Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal vor fi înregistrate şi organizate prin mijloacele şi cu aplicaţiile TELEMOBIL şi vor fi stocate pe serverele TELEMOBIL sau ale furnizorilor de servicii ai acestuia precum şi pe orice alt suport care permite realizarea acestui tip de operaţiune.

2.3. Adaptarea sau modificarea Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal pot fi adaptate sau modificate de TELEMOBIL sau de către terţi cu acordul TELEMOBIL, incluzând aici furnizorii sau prestatorii de servicii. Adaptarea sau modificarea va fi efectuată în vederea realizării scopului cât şi pentru corectarea eventualelor erori intervenite în completarea, colectarea, înregistrarea, stocarea, adaptarea sau orice altă operaţiune realizată asupra Datelor cu Caracter Personal.

2.4. Extragerea Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal vor putea fi extrase de TELEMOBIL sau de către terţi cu acordul TELEMOBIL, incluzând aici furnizorii sau prestatorii de servicii.

2.5. Consultarea Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal vor putea fi consultate de către TELEMOBIL sau de către terţi, cu acordul TELEMOBIL, incluzând aici furnizori sau prestatori de servicii.

2.6. Utilizarea Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter Personal vor putea fi utilizate de către TELEMOBIL sau de către terţi, cu acordul TELEMOBIL, în scopuri statistice, promoţionale, comerciale incluzând furnizarea serviciilor, în scopul prevenirii sau identificării fraudelor precum şi în orice alt mod permis sau neinterzis de lege.

2.7. Dezvăluirea Datelor cu Caracter Personal. Transferul. Datele cu Caracter Personal vor putea fi dezvăluite sau transferate către terţi, inclusiv din afara României.

2.8. Alăturarea ori combinarea. TELEMOBIL sau terţii, cu acordul TELEMOBIL, vor putea alătura sau combina Datele cu Caracter Personal.

2.9. Blocarea, ştergerea sau distrugerea. TELEMOBIL sau terţii, cu acordul TELEMOBIL, vor putea bloca, şterge sau distruge Datele cu Caracter Personal obţinute de la Persoana Vizată.

3. Drepturile Persoanei Vizate

3.1. Persoana Vizată va avea drepturile prevăzute de Legea nr. 506/2004 şi 677/2001 cu privire la prelucrarea datelor cu Caracter Personal, respectiv dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei precum şi dreptul de a se plânge la autoritatea de supraveghere. În vederea exercitării acestor drepturi, persoana vizată va putea transmite o cerere datată şi semnată, în scris, către TELEMOBIL.

4. Modificarea Regulilor de confidenţialitate

4.1. Regulile de confidenţialitate pot fi modificate de TELEMOBIL, modificările urmând a intra în vigoare la data prevazută în cuprinsul acestora sau la data afişării pe site, oricare dintre dăţi este ultima.

Prezentul document a dobândit dată certă în conformitate cu prevederile Art. 1182 din Codul Civil prin înregistrarea în registrul de corespondenţă al societăţii sub nr. 1798 din 10.11.2008.

web design by avantaj net